Menighedsrådet

Menighedsrådet styrer sognets kirkelige og administrative anliggender og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet består i Simon Peters sogn af 11 valgte medlemmer (pt. sidder der kun 10 valgte medlemmer) og sognets to præster, der er "fødte" medlemmer af rådet. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Der var sidst valg i november 2020. Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 8 gange om året. Møderne holdes i Simon Peters kirkes lille menighedssal, Wibrandtsvej 41 B. Dagsordener foreligger ca. en uge før mødet, og kan rekvireres på kirkekontoret, Wibrandtsvej 41 B, 1. sal.

Menighedrådets medlemmer 

Valgte medlemmer

Formand:
Winnie Deichmann Ebert

Næstformand:
Christian Lindholm Kuhnt

Kasserer:
Peter Kjærgaard Salomonsen

Kontaktperson:
Winnie Deichmann Ebert

Øvrige medlemmer:
Jørgen Erik Andersen
Søren Rosenkvist
Lillian Schmølker
Mette Louise Termansen
Lise Lotte Larsen
Jens Holger Helbo Hansen
Lonni Zier Münster Rosenkvist

Kirkens sognepræster (fødte medlemmer)
Jens Frederik Olsen
Anne Louise Nielsen

Kirkeværge (Ikke-medlem):
Keld Jensen
E-mail: jensenkeld54@gmail.com

Menighedsrådsmøder 2023:

17. januar kl. 18.00

9. februar kl. 18.00

9. marts kl. 18.00

23. marts kl. 18.00

11. april kl. 18.00

10. maj kl. 18.00

8. juni kl. 18.00

22. august kl. 18.00

20. september kl. 18.00

26. oktober kl. 18.00

22. november kl. 18.00